Course Descriptions

     1.YARIYIL

MAT 101 MATEMATİK 1 (4-0)4 
Sayılar. Karmaşık sayılar. Mutlak değer. Mutlak değer fonksiyonunu kapsayan eşitsizlikler. Fonksiyonlar. Bileşke fonksiyon. Trigonometrik fonksiyonlar. Fonksiyonlarda süreklilik. Fonksiyonların limiti. Türev. Maksimum ve minimum bulma ve uygulamaları. Kapalı ve ters fonksiyonların türevleri. L’Hospital kuralı ve uygulamaları.
 
FİZ 101 FİZİK 1 (3-1)3.5
Ölçme ve SI birim sistemi. Vektörler. Tek boyutta hareket. Yeryüzünde hareket. Hareket denklemleri. Newton kanunları ve uygulamaları. İş ve enerji. Enerjinin korunumu. Çizgisel momentum ve çarpışma. Parçacık sistemleri ve momentumun korunumu. Dönme hareketi ve tork. Dönmenin kinetik enerjisi ve açısal momentum. Dönme hareketinde iş ve kinetik enerji. Statik denge ve elastiklik. Evrensel kütle çekimi. Salınım hareketleri ve rezonans.
 
YD 101 İNGİLİZCE 1 (4-0)4
Dilin temeli, Tanışma konusuna giriş. Konuşmaya başlama. Fiillerin tanıtımı. Yer ve kişi tanıtımı. Yetenekler. Tercihler. Teklif ve kabul etme. Sıklık zarfları. Soru sorma ve yanıtlama. Geçmiş zaman. Düzenli ve düzensiz fillerin çekimi. Zaman zarflarının kullanımı ve seyahat planları yapma.

ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 (2-0)2
Türk inkılabını hazırlayan sebepler: Osmanlı devleti'nin gerileyişi, osmanlı dönemindeki yenileşme hareketleri. Osmanlı dönemindeki fikir akımları (islamcılık, batıcılık ve türkçülük hareketleri). Birinci cihan harbi ve sonuçları. Bütün safhaları ile birlikte mili mücadele. Mudanya mütarekesi ve Lozan barışı.

EEM 111 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0)2
Elektrik Mühendisliğinin ve uygulama sahalarının tanımı. Temel elektrik büyüklükler ile ilgili tanımlar. Elektrik devrelerine giriş. Elektriğin kimyasal etkileri. Seri ve paralel devre yapıları. Kapasite ve endüktans tanımları. Manyetik devreler. Elektromanyetizma. Yariletken diyotlar. Transistorlar. D.C devreler ve çözümleri.

EEM 112 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 (3-1)3.5

Problem çözümü ve algoritma geliştirme. Bilgisayar donanım ve yazılımı. Bilgisayar programlamaya giriş. Makine, assembly ve yüksek düzeyli programlama dilleri. C programlama dili ile programlama. Aritmetik ve mantıksal ifadeler. Veri tipleri. Giriş-çıkış, temel kontrol yapıları (seleksiyon, iterasyon, vb.). Array veri tipi ve karakter dizgilerinin kullanımı. Fonksiyonlar: call-by-value ve call-by-reference, etki alanı (scope) kavramı. Recursive fonksiyonlar. Structure veri tipi. C'de pointer kavramı ve kullanımı.
 
EEM 113 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN MALZEME BİLGİSİ (2-0)2

Yarı iletken malzemeler. Kristal örgüleri. Yarıiletkenlerin büyümesi. Atomlar ve elektronlar. Bohr modeli. Kuantum mekaniği. Bağ kuvvetleri ve katılarda enerji bantları. Yarı iletkenlerde yük taşıyıcıları. Elektron ve delikler. İletkenlik ve mobilite. Yarı iletkenlerde aşırı yüklenme. Fotodedektörler. P-N bağlantısı. P-N bağlantı diyotu. Tünel diyotlar. Fotodiyotları. Işık yayan diyot. Alan etkili transistörler. Bipolar bağlantı transistorü. Entegre devreler. Monolitik devrelerin fabrikasyonu. Çok büyük ölçekli integrasyonlar.

   

     2.YARIYIL  

MAT 102 MATEMATİK 2 (4-0)4
Fourier serileri. Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türev ve tam diferansiyel. Kapalı fonksiyonlar. Fonksiyonel bağımlılık. Vektör analizi. Vektör fonksiyonu. Limit. Süreklilik. Yönlü türev. Gradiyent. Diverjans. Rotasyonel ve uygulamalar. Maksimum ve minimum. Katlı integraller. Alan. Hacim. Ağırlık merkezi. Moment. Bölge Dönüşümleri.

MAT 104 DOĞRUSAL CEBİR (2-0)2
Vektörler ve vektör uzayları. Lineer denklem sistemleri. Lineer dönüşümler. Simetrik matrislerin ve kuadratik formların köşegenleştirilmesi. Vektör cebri. Doğrusal, yüzeysel ve hacim integralleri. Gradyan. Diverjans. Green. Gauss ve Stokes denklemleri.
 
FİZ 102 FİZİK 2 (3-1)3.5
Yük ve madde. Elektriksel alan. Elektriksel potansiyel. Kapasitörler. Dielektrik. Akım ve direnç. Doğru akım. Elektromotor kuvvet ve elektrik devreleri. Manyetik kuvvet ve alan. Amper kanunu. Faraday kanunu. İndükleme. Maddenin manyetik özellikleri. Elektromanyetik salınımlar. Alternatif akım. Maxwell eşitlikleri. Elektromanyetizma. 
 
YD 102 İNGİLİZCE 2 (4-0)4
Şimdiki zaman. Gelecek zaman. Karşılaştırmalar. Problemler ve öğüt alıp tavsiye verme. Önerilerde bulunma. Present perfect tense. Şimdiki zamanın ve geniş zamanın farklı kullanımları. Kimi özel yapılar. Sıfat ve zarflar.

ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 (2-0)2
Atatürk’çü düşüncenin özellikleri. Yeni Türkiye devletinin siyasi, sosyal ve hukuki yapılaşması. Siyasi nitelikli inkılaplar: Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı ve Hilafetin kaldırılması. Sosyal nitelikli inkılaplar: Devletin laik platforma oturtulması, hukuk, eğitim ve diğer alanlardaki yenilikler. Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri ve temel ilkeleri. Atatürk döneminde ekonomik yapılaşma ve dış politika.

EEM 121 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ (2-0)2

Akım, Gerilim, Güç Kavramlarının tanımı. Potansiyel Fark. Basit Devrelerde Göz Analizi, Düğüm Analizi, Kirchoff Kanunu, Kirchoff Akım Kanunu, Kirchoff Gerilim Kanunu. Seri ve Paralel Devre Yapıları.
     
EEM 122 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2 (4-0)4
C++ a giriş. Sınıflar ve Nesneler. Dosya İşlemleri. Operatör Aşırı Yükleme. Nesne Yönelimli Programlama. Kalıtım. Çok Biçimlilik. Şablonlar. Akış Giriş-Çıkışı. Olağandışı Durum İşleme. 

   

     3.YARIYIL
  
TD 201 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1 (2-0)2
Dilin tarifi. Sosyal bir kurum olarak dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi. Dil ve kültür münasebeti. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece ve çeşitleri. Ekler ve çeşitleri. İsim ve fiil çekimleri. İmla ve noktalama kuralları.
 
EEM 201 DEVRE TEORİSİ 1 ( 4-2)6
Temel devre teorisi. Düğüm analizi. Çevre analizi. Graf teorisi. Toplamsallık ilkesi. Thevenin ve Norton teoremleri. İki kapılı ve çok kapılı devreler. RLC devrelerinin durum denklemleri modeli kullanılarak zaman bölgesinde analizi. İşlemsel yükselteçli devrelere giriş.
 
EEM 203 ELEKTROMANYETİK I (4-0)4
Elektromanyetik model. Vektör analizi. Statik elektrik alanlar. Coulomb ve Gaus yasaları. Poisson ve Laplace denklikleri. Elektrostatik enerji. Statik sınır değer problemlerinin çözümü. Kararlı akımlar. Ohm ve Joule yasaları. Ampere’in kuvvet yasası. Biot-Savart yasası. Statik manyetik alanlar. Manyetik maddeler. Manyetik kuvvetler.
 
EEM 205 OLASILIK TEORİSİ VE İSTATİSTİK (4-0)4
İstatistik metoduna giriş. Temel kavramlar. İstatistik kullanımının ana ilkeleri, istatistiki verilerin organize edilmesi ve sunulması, merkezi temayül ölçüleri. Ortalamalar, mod ve medyan, dağılma ölçüleri, sapmalar, standart sapma, standart değerler. İhtimal teorisi ve ihtimal bölünmeleri, matematik ümit, kombinasyon analizi, binom, poisson, hipergeometrik ve normal bölünmeler, örnekleme teorisi, hipotez testleri, Ki-kare bölünmesi. Regrasyon ve korelasyon.
 
MAT 202 DİFERANSİYEL DENKLEMLER (4-0)4

Tanım. Sınıflandırma. Çözüm kavramları ve çeşitleri. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler. Özel çözüm yöntemleri: çarpanlarına ayırma, kutupsal koordinatlara dönüştürme, mertebe yükseltme. İkinci mertebeden diferansiyel denklemler. Sabit katsayılı denklemler için operatör yöntemi. Sabitin değişimi yöntemi. Değişken katsayılı diferansiyel denklemler. Diferansiyel denklem sistemleri. Kısmi türevli diferansiyel denklemlere giriş.
 
TD 202 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2 (2-0)2 

Kelime çeşitleri ve grupları. Cümle bilgisi: Cümlenin unsurları, çeşitleri ve cümle tahlilleri. Kompozisyon ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ve uygulama örnekleri üzerinde durulması. Yazılı anlatım biçimleri: Dilekçe, rapor, iş mektupları, özgeçmiş gibi resmi yazılar ve makale, fıkra, deneme gibi fikir yazıları. Türk ve dünya klasiklerinden seçilmiş eserlerin okutulup değerlendirilmesi.
 
EEM 202 DEVRE TEORİSİ 2 (4-2)6
Sürekli sinüsoidal halde devrelerin çözümü. Omik, RL, RC ve RLC devrelerde akım, gerilim ve güç hesapları. RLC devrelerde rezonans. Üç fazlı devreler. Güç hesapları. Kuplaj elemanları ve kuplaj devreleri. İki portlu devreler. Laplace ve Fourier dönüşümleri ile devre analizi.
 
EEM 204 ELEKTROMANYETİK II ( 4-0)4 
Elektrik akımı. Durağan akımların boşlukta ve manyetik olmayan maddelerde oluşturdukları manyetik alanlar. Amper kanunu. Zaman değişimli manyetik alanlar. Faraday kanunu. Manyetik kuvvet ve enerji. Manyetik maddeler.
 
EEE 298 YAZ STAJI 1 (0-0)0
Endüstriyel çalışma ortamı, çalışma şartları ve pratik uygulamalar.
 
EEM 301 ELEKTRİK MAKİNELERİ ( 4-2)6 
Manyetik devrelerde temel kavramlar: mıknatıslanma, enerji tutma, histerisis ve eddy kayıpları. Transformatörler: eşdeğer devre, açık ve kısa devre testleri, doğrultma, verim, polarite. Elektromekanik enerji dönüşümü: alan enerjisi, co-enerji, kuvvet, tork. Hareketli makinelerin temelleri: armatür mmf’si, indüklenen emf, üretilen tork. D. C. makineler: gerilim ve tork üretimi, mıknatıslanma özellikleri, uyarım yöntemleri, jeneratör ve motor özellikleri, kapasite ve verim. Tek-fazlı endüksiyon motorlar: eşdeğer devre, normal çalışma, yol verme. Doğrusal endüksiyon motoru, ayrık fazlı, kondansatör tipli, gölgeli kutuplu. Özel makineler: adım motoru, seri üniversal motor, kalıcı-mıknatıslı d.c. ve a.c. motorlar. 
 
EEM 303 MANTIKSAL DEVRELER (4-0)4
İkili Sistemler. Boole cebrine ait temel teoremler ve özellikleri. Mantık Kapıları. Kombinasyonel devreler. Maksterm ve minterm kavramları. Karnaugh diyagramı kullanılarak kombinasyonel devrelerin basitleştirilmesi. Mantık kapıları kullanılarak osilatör tasarımı. Bellek elemanları ( Flip-Floplar: SRFF, JKFF, DFF, TFF). Senkron ve asenkron sayacı tasarımı. Kaydediciler, MSI ve PDL uygulamaları. Multiplexer ve kod çözücülerin uygulamaları. PLA, PAL. Bellek Birimleri. Mantık kapıları ile kombinasyonel devre tasarımı. Flip-flopların doğruluk tablolarının elde edilmesi. Mantık kapıları ile osilatör tasarımı. Sayıcı tasarımı. Yazıcı tasarımı.
 
EEM 305 SİNYALLER VE SİSTEMLER ( 4-0)4

Temel kavramlar ve özellikler, doğrusal zamanla değişmeyen sistemler, sürekli zamanlı işaretler ve sistemler için Fourier analizi, ayrık zamanlı işaretler ve sistemler için Fourier analizi, Laplace dönüşümü, z-dönüşümü, MATLAB uygulamaları.
 
EEM 307 ELEKTRONİK 1 (4-2)6

P-N bağlantı diyotu. Eşdeğer modeller. Diyot devreleri. Zener diyotları ve diyot uygulamaları. Doğrultucular ve filtreler. Transistor devre modelleri. DC transistor devrelerinin analizi. Küçük işaret analizi. H-parametresi ve hybrid-modellerin kullanımı. Alan etklili transistör (JFET), MOSFET ve CMOS yapıları ve devre analizleri. İşlemsel kuvvetlendiriciler. Opamp devreleri.
 
EEM 302 SAYISAL ELEKTRONİK ( 4-2)6 

Ebers-Moll transistör modellemesi ve bu model kullanılarak tranisitörün anahtarlama özelliklerinin incelenmesi. Devre içinde transistörün konumunun bulunması. Anahtarlama süreleri, bu sürelere etki eden faktörlerin incelenmesi. FET ve MOSFET’in anahtarlama özellikleri. Doyuma girmeyen anahtarlama devreleri. Mantık devreleri ile ilgili temel tanımlar. Diyot, transistör, direnç-sığaç-transistör, diyot transistor, yüksek eşikli, transistör-transistör, emiter kuplajlı ve CMOS mantık kapılarının incelenmesi, karşılaştırılması. Çok titreşenler, flip-flop, tek kararlı, kararsız ve Schmit tetikleme devreleri.
 
EEM 304 ELEKTRONİK 2 (4-2)6
Transistörlü kuvvetlendirici tasarımı. Yüksek frekans ortak emitör BJT kuvvetlendiriciler. Farksal kuvvetlendiriciler. Kuvvetlendiricilerde geri-besleme etkisi. Kuvvetlendiricilerin frekans cevabı. Kuvvetlendiricilerin darbe cevabı ve kuvvetlendiricilerin stabilizasyonu. Geri besleme ve yükselteçlerde negatif geri besleme uygulamaları. Çok katlı yükselteçler: DC yükselteçler, AC kuplajlı yükselteçler. Ayrımsal yükselteç, işlemsel yükselteç ve bunların iç yapılarının incelenmesi. İşlemsel yükselteç uygulamaları. A, B, AB ve C sınıfı yükselteçler. Pozitif geri besleme ve osilatörler ve osilatör türlerinin incelenmesi.
 
EEM 306 SAYISAL SİNYAL İŞLEME (4-0)4
Ayrık zamanlı işaretler ve sistemler. Ayrık zamanlı lineer zamanla değişmeyen sistemler. Z-dönüşümleri. Ters z dönüşümleri. Z-dönüşümünün uygulamaları. Analog işaretlerin spektrum analizi. Örnekleme ve örtüşme olayı. Ayrık Fourier dönüşümü (AFD). Hızlı Fourier dönüşümü (HFD). Sayısal filtre tasarımında genel ilkeler. FIR ve IIR filtre tasarım metotları. Sayısal filtrelerin gerçekleştirilmesi. Sayısal filtrelerde kuantalama. Sayısal görüntü işlemeye giriş. 
 
EEM 310 ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ ( 4-0)4  
Dalga denklemi, iki boyutlu denkleminin çözümü. d'Alembert ve Fourier yöntemleri. İletkenliğin etkisi. Monokromatik dalgalar. Helmholtz denklemi. Ortalama güç ve Poynting vektörü. Düzlemsel dalgalar. Yansıma ve kırılma. Dalga kılavuzları. TE, TM ve TEM modları. Dikdörtgen ve daire kesitli borular. İletim hatları. Boşluk rezonatörleri. Antenler. Uzak alan kavramı. Elektrik ve magnetik dipoller. Çizgisel antenler. Anten dizileri. Yerin etkisi ve görüntü yöntemi. 
 
EEM 398 YAZ STAJI 2 (0-0)0
Endüstriyel çalışa ortamı, çalışma şartları ve pratik uygulamalar. 
 
EEM 401 MİKROİŞLEMCİLER ( 3-0)3

Mikroişlemcilerin gelişim tarihi. Mikroişlemcilerin ve mikrodenetleyicilerin temel yapıları. Mikroişlemci için iki tabanlı sayı sistemlerinin incelenmesi, adres, veri ve denetim yolu. Bellekler. 8085 programlama için yapısı. 8085 adresleme yöntemleri. 8085 komutları ve kesmeleri. 8085 assembler programlama dili. Paralel giriş-çıkış. 8085 programlama örnekleri.
 
EEM 403 GÜÇ ELEKTRONİĞİ ( 3-0)3 
Yarı iletken güç diyotları. Diyot devreleri ve doğrultucular. Tiristörler ve denetimli doğrultucular. AC gerilim denetleyiciler. Tiristör anahtarlama teknikleri. Güç transistörleri ve dc kıyıcılar. Darbe geniş modülasyonlu eviriciler. Rezonans darbe çeviriciler. Statik anahtarlar ve güç kaynakları. DC ve AC sürücüler. İnvertör ve konvertör yapıları. Anahtar konumlu regülatörler, tek ve üç fazlı PWM invertörler. 
 
EEM 402 ANTEN TEORİSİ ( 3-0)3
Maxwell Denklemleri. Elektromagnetik dalgaların uzayda yayılımı. Anten tanımı. Anten parametreleri. Anten radyasyon patterni ve empedansı. Anten dizileri ve genel dizi formülü. Dizi analizi ve sentez teknikleri.
 
EEM 404 PLC UYGULAMALARI ( 3-0)3
Programlanabilir lojik denetleyiciler. Donanım özellikleri. Bellek sahaları. Yazma ve programa girilme. Komut seti ve uygulamaları. Program icra zamanlaması. Program denetleme ve icrası. Analog giriş birimi ve kullanımı. Analog çıkış birimi ve kullanımı . Fuzzy lojik birimi ve kullanımı . Yüksek hızlı sayıcı birimi ve kullanımı. PID kontrol birimi ve kullanımı. Döner pozisyon birimi ve kullanımı. Sıcaklık kontrol birimi ve kullanımı. Hareket kontrol birimi ve kullanımı. Mil kontrol birimi ve kullanımı. Pozisyon kontrol birimi ve kullanımı. Programlanabilir terminal birimi ve PLC ile entegre kullanımı. Büyük kapasiteli PLC sistemleri. Uzaktan kontrollu PLC sistemleri. PLC sayısal kontrol uygulamaları. PLC analog kontrol uygulamaları.
 
EEM 498 BİTİRME PROJESİ ( 4-0-4)
Bölümümüzden mezun olabilmek için zorunlu olan ve öğrencinin ilgi alanına göre tercih edilen, bölüm konuları ile ilgili, uygulamalı bir çalışma.
 
SS 405 BİLİMSEL İFADE VE YORUM TEKNİĞİ (3-0-3)
Mühendislik proje tasarım evrelerinde ifade ve yorum teknikleri açısından dikkat edilecek hususlar. Proje anlatımında görsel sunuş biçim ve teknikleri.
 
SS 407 İŞ VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ (3-0-3)

İş Güvenliği dersi kapsamı içerisinde mevcut iş kazalarını azaltabilmek için alınması gerekli tedbirler, çalışanları daha güvenli ortamda iş ortamının hazırlanabilmesi için yapılması gerekli olan çalışmalar bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili kanun ve tüzükler verilerek mühendislikteki uygulamaları açıklanmaktadır. İş kazalarının değerlendirilmesi, iş güvenliği programı, iş müfettişliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları, meslek hastalıklarının tanımı ve ortaya çıkış nedenleri bu dersin kapsamı içindedir.  
 
SS 409 MÜHENDİSLİKTE ETİK KONULAR (3-0-3)
Etik kavramının felsefi temelleri. Etik-ahlak ilişkisi. Mesleki etik kuralları. Mühendislik etik kuralları tarihçesi. Mühendislikte üretim süreci ve üretim güçleri. Mühendislik ve birey-toplum ilişkisi. Mühendis ve sorumluluklar (Doğa, çevre, müşteri, işveren, meslektaş, kendisi) . Yürürlükteki etik kurallardan örnekler. Mühendislik etiği ile ilgili uygulama örnekleri.
 
SS 411 TRAFİK KAZALARINDA BİLİRKİŞİLİK (3-0-3)
Trafik kazaları. Kaza bilgisi ve kayıt tutulması. Kaza raporları. Kaza yeri inceleme. Trafik kaza analizi. Rapor yazılması.
 
SS 413 DOĞAL AFET YÖNETİMİ (3-0-3)
Doğal afetler. Doğal afetlere hazırlık. Deprem ve sel felaketlerinin incelenmesi. Kriz masalarının kurulması ve yönetilmesi.
 
SS 415 TİYATRO ÇALIŞMALARI (3-0-3)
Bu derste, dramaturgi yöntemlerinin ve tiyatroda görülen yeniliklerin kavranabilmesi için, temel eleştiri ve tiyatro terimleri incelenecektir. Tiyatronun, klasik güldürü ve ağlatı, melodram ve epik tiyatro gibi, çok çeşitli türlerinden örnekler incelenerek tiyatro geleneklerinin her dönemde ve her ülkede değişebileceğini göstermek amaçlar arasındadır.
 
SS 417 RUSÇA (3-0)3

Rusça sözcük düzlemindeki isim, kişi zamirleri, fiil ve diğer gramer öğelerinin farklı türev ve çekimlerinin cümle ve metin temelinde ele alınması ve kullanımı.
 
SS 419 ÇİNCE (3-0)3
Çince sözcük düzlemindeki isim, kişi zamirleri, fiil ve diğer gramer öğelerinin farklı türev ve çekimlerinin cümle ve metin temelinde ele alınması ve kullanımı.
 
TE 405 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ ( 3-0)3
Kinetik gaz teorisi. İzolasyon maddeleri. Gazların izolasyon özelliği, katot süreci, iyonizasyon, gazların delinmesi ve deşarj. Kanal ve Townsend delime mekanizmaları, elektronegatif gazlar, korona. Sıvı ve katı izolasyon maddeleri. Kısmi deşarj, yüzeysel deşarj, deşarjın ölçülmesi. Yıldırım mekanizması. Yüksek gerilimin tanımı. Y.G. aygıtları. Aşırı gerilimler. İzolasyon koordinasyonu. Yüksek gerilimlerin üretilmesi: a.c., d.c., darbe gerilimler. Darbe akımı. Yüksek gerilimlerin ölçülmesi. Dielektrik kayıpların ölçülmesi. Y.G. testleri.
 
TS 407 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİMİ ( 3-0-3)
İletim hatlarının seri empedansı. İletim hatlarında kapasite. İletim hatlarında akım ve gerilim ilişkileri. Kısa, orta ve uzun iletim hatları. İletim hattı denklemlerinin genel devre sabitleri ile gösterilmesi. Uzun iletim hatları için eşdeğer  ve T devreleri. İletim hatlarında kompanzasyon. Daire diyagramları. Doğru akımla enerji iletimi. Dağıtım sistemleri kavramı ve öğeleri. Dağıtım sistemi planlaması ve otomasyonu. Yük karakteristikleri. Dağıtım transformatörleri uygulaması. 
 
TS 409 MİKRODALGA TEKNİĞİ ( 4-0)4)
Hatlar. Elektrik ve manyetik alan hesapları. Yansıma ve iletim. Karakteristik empedans ve hat hesapları. Empedans uygunlaştırma. S parametreleri. Yüksek frekans kuvvetlendiriciler. Yönlendirlimiş kuplör ve güç bölücüler.
 
TS 411 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ ( 4-0)4
Biyomedikal ölçme sistemlerinin genel prensipleri. Öteleme, kuvvet, basınç, sıcaklık ve ışıma ölçümleri için kullanılan çevirgeçler. Basınç, hacim ve akış ölçümü. Biyoelektrik gerilimlerin kaynağı, aksiyon potansiyelinin iyonik temeli. Aksiyon potansiyellerinin iletimi. Biyopotansiyel elektrotları. EKG, EMG ve EEG teorisi. Biyoelektrik sinyallerin güçlendirilmesi ve işlenmesi, enstürmantasyon yükselteci, girişim azaltma. Topraklama, ekranlama, yalıtma ve tıbbi cihazlarda elektriksel güvenlik. Biyomedikal cihazların temel yapılarının analizi.
 
TS 413 GÖRÜNTÜ SIKIŞTIRMA TEKNİKLERİ ( 4-0)4
Görüntü sıkıştırma tanımı, gerekliği, faydaları, temel ilkeleri, performans ölçümleri. Görüntü sıkıştırma yöntemlerinde kullanılan matematiksel dönüşümler. Boyutlu sürekli ve ayrık Fourier dönüşümü. 2 boyutlu cos ve sin dönüşümleri formülasyonu. Wavelet dönüşümü. Kayıpsız görüntü sıkıştırma teknikleri. Sözlük tabanlı kayıpsız sıkıştırma teknikleri (run-length encoding ve lzw encoding). İstatistiksel kayıpsız sıkıştırma teknikleri (huffman kodlaması, shannon-fano kodlaması ve aritmetik kodlama). İstatistiksel kayıpsız sıkıştırma teknikleri (huffman kodlaması. Shannon-fano kodlaması ve aritmetik kodlama). Kayıplı görüntü sıkıştırma yöntemleri. Transformasyon kodlaması (DCT, DWT, DST, HAAR dönüşümleri). Kayıplı tahminsel kodlama yöntemi. CCITT facsimile sıkıştırma standartı. JBIG sıkıştırma standartı. JPEG sıkıştırma standartı. JPEG 2000 sıkıştırma standartı.
 
TS 415 HABERLEŞME SİSTEMLERİ ( 4-0)4
Genlik modülasyon vericiler ve alıcılar. FM vericiler ve alıcılar. Sayısal modülasyon sistemleri. Örnekleme ve yeniden yapılanma. PCM, TDM, FDM. Sembollerarası girişim. Bant genişliği gereksinimleri. Göz diyagramı. ASK, FSK, PSK. Radyo link sistemlerinin performans ölçümleri. Genlik modülasyonu (DSB). Taşıyıcısı bastırılmış çift yan bant modülasyonu (DSB-SC). Tek yan bant modülasyonu (SSB) ve demodülasyonu. Otomatik kazanç kontrol devreleri.
 
TS 417 KONTROL SİSTEMLERİ TASARIMI ( 4-0)4
Sürekli zamanlı, zamanla değişmez denetim dizgelerinin zaman bölgesi tepkelerinin analizi . Yanılgı, sürekli durum yanılgıları. Sıfır ve kutupların dizge çıkış tepkelerine etkileri. Yüksek dereceden dizgelerin daha alçak dereceli dizgelere indirgenmesi, yaklaşıklık ölçütü. Tasarım kısıtlamaları, denetleyici biçimleri. Tasarımın temel ilkeleri, orantı (P), orantı-türev (PD), orantı tümlev (PI), orantı-tümlev-türev (PID) tasarımları.
 
TS 406 ELEKTRİK TESİS PROJESİ ( 4-0)4
Bilgisayar destekli çizim için gerekli donanım tanıtımı. Çizim için kullanılan paket programının tanıtımı. Temel çizim komutlarının kullanımı. İki boyutlu çizim. Metin işlemleri. Ada, pafta, parsel, vaziyet planı kavramları. Zayıf ve kuvvetli akım sembollerinin oluşturulması. Açık hat ve tek hat çizimleri. Ölçümlendirme, kesit ve ölçek işlemleri. Proje uygulamaları. 
 
TS 408 MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİ ( 4-0)4
Mobil iletişim sistemlerinin mimarisi; Baz istasyonu, baz istasyonu kontrol merkezi ve mobil servis anahtarlama merkezi ile VLR, HLR ve operasyon yönetim merkezinin işlevleri ve çalışma ilkeleri. Şebeke planlama, trafik planlama, gürültü ve kalite testleri ile sistem optimizasyonunun temelleri.
 
TS 410 FİBER OPTİK HABERLEŞME ( 4-0)4
Optik haberleşmeye giriş. Optik fiberler kablo özellikleri. Dalga klavuzlanması ve üretim. Optik fiberlerde sinyal iletimini etkileyen faktörler. Optik iletimde kullanılan malzemeler. Fotodedektörler. Optik alıcı işlemi. Fiber optik haberleşme sistemleri.
 
TS 412 RÜZGÂR ENERJİSİ ( 4-0)4
Rüzgâr enerjisi. Rüzgâr enerji potansiyeli. Türkiye’de rüzgar enerji haritası. Rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi. Rüzgâr enerjisinin kullanımı.
 
TS 414 GÜNEŞ ENERJİSİ VE UYGULAMALARI ( 4-0)4
Güneş enerjisi. Güneş enerji potansiyeli. Pasif güneş enerjisi. Aktif güneş enerjisi. Güneş enerjisinin toplanması ve ısıl dönüşümü. Yeryüzündeki güneş ışınımı. Düzlemsel toplayıcılar. Güneşli su ısıtıcıları. Pratik tasarım prensipleri. Güneş pilleri ve elektrik üretimi.
 
TS 416 GÖRÜNTÜ TANIMA ( 4-0)4
1, 2 ve daha yüksek boyutlu şekillerin tanınması. İstatistiksel ve dile dayalı yaklaşımlar. Uygulama alanlarının incelenmesi. Bayes karar verme teorisi. Karar verme sınırları, sınıflayıcılar ve ayırıcı fonksiyonlar. Parametrelerin tahmin edilmesi. Kümeleme. Özellik seçimi. Şekil tanımaya yapısal yaklaşımlar. Resim gramerleri ve dilleri. Suni yaklaşımlar. Sinir ağları. Konuşma tanıma. 
 
TS 418 GÖRÜNTÜ İŞLEME ( 4-0)4
Görüntü İşleme. Ayrık zaman sinyalleri ve sistemler. Örnekleme, yeniden yapılanma ve birimlendirme. Dijital görüntü gösterimi. Temel kavramlar. Fourier dönüşümü. Görüntü çevirimleri. Görüntü geliştirme ve restore etme. Segmentlere ayırma ve tanımlama. 
 
TS 420 RADAR TEKNİĞİ( 4-0)4
Radar işaretlerinin özellikleri. Radar ve sistem parametreleri. Radar kesit alanı. Radar yayılımı. Radar denklemi. CW radarları. Hareketli hedef radarları. İzleme radarları. SAR radarları ve uygulamaları.

  
Yukarı